Vilkår og betingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
FOR FLEX FUNDING

01. maj 2019


De Generelle Forretningsbetingelser gælder for kunder i Flex Funding og kunder fra samarbejdspartnere, som anvender Flex Fundings platform for lånebaseret crowdfunding i enten navn af Flex Funding eller eget valgt navn.

Flex Fundings platform for lånebaseret crowdfunding for lån matcher erhvervsmæssige Låntagere med Långivere (private, erhvervs, offentlige og professionelle Långivere). Flex Fundings rolle er således udelukkende at være facilitator og administrator af lån. Flex Funding og dens samarbejdspartnere er således ikke part i låneaftaler.

Disse Forretningsbetingelser og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v. udgør
ingen trepartsaftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender
dette ved oprettelsen på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.

Kundekonti i Flex Funding

For at Flex Funding kan facilitere, oprette og administrere lån, herunder administrere bud- og långivning og låneandele, får alle kunder oprettet en konto i Flex Funding. Kontiene anvendes til betalinger for låneandele, afregning af lån, indbetalinger af låneydelser m.v. Beløb registreret på kundekonti er opsamlet og bogført på Flex Fundings pengeinstitutkonti, og disse beløb er i henhold til lov om betalinger § 35 sikret jf. afsnittet om ”Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret”.

Du har ikke mulighed for at pantsætte eller give transport til tredjemand på eventuelle indeståender på dine konti i Flex Funding.

Du modtager ikke renter på eventuelle indeståender på konti i Flex Funding.

 

Betalingstjenester

1. Udførelse af betalingstransaktioner
For at Flex Funding kan udføre betalingstransaktioner for dig, skal du oplyse dit kontonummer i Flex Funding, hvor beløbet skal trækkes fra. Der kan kun overføres til konto i et
dansk pengeinstitut eller foretages betalinger til modtagere med konto i Flex Funding i forbindelse
med budgivning og gennemførelse af bud på Flex Fundings markedsplads for lån, handel med
låneandele på Flex Fundings markedsplads samt ordinær og ekstraordinær betaling af ydelser
til långivere.

Ved overførsel til din konto i dit sædvanlige pengeinstitut skal du under ”Dashboard/Detaljer” registrere registreringsnummer og kontonummer i dit pengeinstitut. Flex Funding betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for at Flex Funding kan gennemføre din betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto i Flex Funding.

Du kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder:
– Online via Flex Fundings platform.

En betalingsordre anses for modtaget på den ekspeditionsdag, hvor Flex Funding modtager
betalingsordren.
En betalingsordre, der modtages tæt på slutningen af en ekspeditionsdag, anses for at være modtaget den følgende ekspeditionsdag og vil først blive ekspederet den kommende
ekspeditionsdag.
Du kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der
skal ekspederes samme dag, ved henvendelse til Flex Funding.

2. Tilbagekaldelse, afvisning og tilbageførsel af betalingsordrer
Når Flex Funding har modtaget din betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes.

Betalingsordrer, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes
senest ved slutningen af ekspeditionsdagen før den aftalte dato. Hvis du ønsker at tilbagekalde
en betalingsordre, kan det ske via ved henvendelse til Flex Funding. Flex Funding forbeholder
sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen.

Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Flex Funding underrette dig herom,
om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til
afvisningen. I den forbindelse forbeholder Flex Funding sig ret til at opkræve et gebyr.
Flex Funding forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler
hvor du har oplyst en forkert entydig identifikationskode.

3. Maksimal gennemførelsestid
En betalingsordre vil altid blive hævet fra din konto på den betalingsdag, som du har aftalt med
Flex Funding. Dog forbeholder Flex Funding sig retten til at vælge en forskellig betalingsdag
ved udbetaling af lån, eksempelvis hvis tinglysning af sikkerheder er forsinket eller ved betaling
af ekstraordinært afdrag på lån. Der kan gå op til tre ekspeditionsdage fra det tidspunkt hvor et
beløb hæves fra din betalingskonto til beløbet indsættes på en konto tilhørende betalingsmodtageren.

For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 ekspeditionsdage.
Dette gælder eksempelvis førtidsindfrielse af lån.
Overføres der et beløb til din betalingskonto er Flex Funding berettiget til at trække eventuelle
gebyrer forbundet med overførslen fra det overførte beløb, før beløbet indsættes på din konto.

4. Oplysninger om betalingstransaktioner
Hvis der har været betalinger på din konto, vil oplysninger om betalingerne dagligt blive stillet
til rådighed på vores platform.

Flex Funding forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Flex Funding efter din anmodning
leverer supplerende oplysninger, hyppigere oplysninger eller tilbyder overførsel af disse
oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler end de ovenfor aftalte.

Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret

1. Sikring af dit indestående, i tilfælde af at Flex Funding går konkurs

Dit indestående er dækket 100%, i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs. Flex Funding er ikke et pengeinstitut, men har Finanstilsynets ubegrænsede tilladelse som betalingsinstitut. Derfor kan vi tilbyde ydelser vedrørende betalingstjenester jf. Lov om betalinger. Loven stiller krav om, at dine midlerne skal sikres på en særlig konto i et pengeinstitut.

Formålet med at sikre midlerne på en særskilt konto i et pengeinstitut, er at sikre kundernes midler mod kreditorforfølgning, i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs, jf. lovens § 35.

2. Sikring af dit indestående, i tilfælde af at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs

Garantiformuen (Indskydergarantifonden) dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.

Indeståender på dine konti i Flex Funding er dækket på samme måde som andre indeståender i
pengeinstitutterne, og det betyder, at der ydes dækning med op til EUR 100.000 pr. indskyder, i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet
reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. kunde.

Mere information: Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller kontakt
Flex Funding.

Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret

Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb på konti i Flex Funding og er
dermed ikke sikret tilsvarende. Når du investerer gennem Flex Funding låner du penge ud til små og
mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af, at en virksomhed
tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist
mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution. Hvis du
fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en
almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med
konkursordenen, som er fastslået i konkursloven. Flex Funding varetager investorernes interesser
ved at udføre rykkerprocedure, hvis en virksomhed kommer i restance med betalingen af en
låneydelse. Såfremt virksomheden ikke betaler låneydelsen på trods af vores påmindelser vil lånet
blive opsagt og Flex Funding overdrager på vegne af Långiverne fordringen til retslig inkasso gennem advokat, inkassobureau
o.l.

Brugernavn og adgangskode

Ved registrering på Flex Fundings platform skal kunden angive en e-mail-adresse som brugernavn
og indtaste en adgangskode. Disse oplysninger anvendes til at få adgang til platformen.
Brugernavn og adgangskode er unik for kontoen i Flex Funding og kan ikke overdrages uden
vores forudgående skriftlige samtykke. Når der foretages ændringer i kundens profil, gennemføres
transaktioner m.v., anvendes elektronisk godkendelse med Authy som digital signatur. Vi benytter Authy som tofaktorgodkendelse, som er et ekstra sikkerhedslag til funktioner på platformen. Dette er designet til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din konto, selv hvis andre kender dit kodeord.

Brugernavn og kodeord skal altid opbevares sikkert. Kunden er ansvarlig for al information og
aktivitet på platformen, som foretages med brugernavn, adgangskode, digital signatur og
SMS-kode. Såfremt kunden ikke overholder gældende forskrifter for brugen af platformen, er
kunden ansvarlig for eventuelle uautoriserede transaktioner på kundens konto og på platformen.

Registrering af oplysninger på platformen

Flex Funding registrerer og behandler oplysninger om kunder på grundlag af kundernes oplysninger på platformen. Flex Funding behandler oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Du kan finde persondatapolitikken under Vilkår og betingelser på Flex Fundings hjemmeside.

Information via platformen

Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængelig via Flex Funding platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen
for eventuel ny information.

Flex Fundings priser og provision

Flex Funding opkræver et etableringsgebyr fra Låntager ved lånets etablering, og hvis der skal
udarbejdes nyt pantebrev e.l., et dokumentgebyr. Gebyrerne fradrages ved lånets udbetaling.
Gebyrsatserne fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste.

Flex Funding opkræver provision fra Långiver for formidling og administration af Långivers
låneandele. Provisionen udgør en procentsats af den udestående restgæld på lånet. Beløbet
beregnes som et fradrag i renten og betales af Långiver samtidigt ved Låntagers betaling af ydelser.
Provisionssatsen fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste.

Desuden opkræves priser for serviceydelser i henhold til gældende Prisliste som findes under Priser her på hjemmesiden. Ændringer i Prislisten træder i kraft med en måneds varsel.

Fuldmagt til Flex Funding

Långiver giver fuldmagt til Flex Funding til at repræsentere og udøve alle rettigheder, der
tilkommer Långiver i henhold til låneaftale, pantsætningsaftaler m.v., herunder udbetaling af
lån, opkrævning af ydelser, foretage ændring i låneaftaler og inddrivelse af tilgodehavende ved
ekstern bistand. Fuldmagten omfatter tillige salg af misligholdte lån til tredjemand. Disse
forhold er reguleret i låneaftalen og de til enhver tid gældende vilkår, der knytter sig til låneaftalen.

Værneting, lovvalg og tvister

Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding på [email protected]
ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.

Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret og skal afgøres ved
værneting i København.

Vedtagelse af særlige vilkår og betingelser

Ud over Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser tiltræder kunder, Långivere og Låntagere,
andre vilkår og betingelser, der regulerer låneaftaler, brug af markedspladsen, andre
tjenester m.v. Såfremt der i individuelle aftaler er vedtaget andre vilkår, vil disse imidlertid i givet
fald have forrang.

Ændringer i Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser

Flex Funding forbeholder sig ret til at ændre i generelle vilkår og betingelser, både Flex Fundings
Generelle Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser uden kundens
forudgående godkendelse. Ændringer kan også omfatte eksisterende låneaftaler.

Disse vilkår er gældende fra den 1. maj 2019 .

Disse og øvrige vilkår kan ændres med én måneds varsel. Vores kunder modtager underretning
om de ændrede vilkår ved logon på vores platform og/eller ved e-mail, i nyhedsbreve m.v.

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.