Almindelige betingelser for lån

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR
LÅN FORMIDLET GENNEM FLEX FUNDING

15. marts 2018


 

Indledning

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

Låntager har i låneansøgning givet oplysninger til brug for registrering på Flex Fundings platform. Disse oplysninger er grundlaget for Flex Fundings vurdering af Låntagers risikoklassifikation, for formidling af lån på markedspladsen samt grundlag for etablering af lån og låneadministration på vegne af Långiver(ne). Alle oplysninger er givet elektronisk. Disse oplysninger er modtaget på vegne af samtlige Långivere og ligger til grund for indgåelse af Låneaftalen og for administration af lånet, herunder for de forudsætninger, som lånet er ydet på grundlag af.

 

Aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget mellem Låntager og Långiver og Flex Funding som facilitator består af følgende dokumenter:

1.     Låneaftale

2.     Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån (dette dokument)

3.     Evt. sikkerhedsdokumenter

4.     Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser

5.     Prisliste

Hvis et lån består af forskellige låneandele, fremgår det samlede lånte beløb af låneaftalen med en særskilt specifikation af låneandelene fordelt på de enkelte Långivere. Långiverne er anonymiseret, men individualiseret med deres kontonummer i Flex Funding, hovedstolen på deres låneandel og rentesats. Oplysninger om Långivere kan også fremgå af et elektronisk generet bilag, som løbende opdateres i Flex Fundings database. Et sådan bilag er en del af Låneaftalen. Låntager kan til enhver tid rekvirere en opdateret liste over Långivere ved henvendelse til Flex Funding.

 

Flex Funding som formidler

Flex Fundings rolle er udelukkende at være formidler mellem Långiver og Låntager, herunder at administrere lån på vegne af Långiverne.

Långiver og Låntager har således givet Flex Funding uigenkaldelig fuldmagt til at administrere alle forhold vedrørende lånets etablering, lånets administration og lånets afvikling. Denne fuldmagt bortfalder automatisk når Låneaftalen er indfriet.

Låntager betaler et etableringsgebyr til Flex Funding og eventuelle gebyrer til etablering af nye sikkerhedsdokumenter, herunder gebyrer til offentlige myndigheder, f.eks. tinglysningsgebyrer. Långiver betaler løbende provision til Flex Funding for formidling og administration af Låneaftalen. Flex Fundings gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside. Der beregnes desuden betaling for serviceydelser i henhold til Flex Fundings Forretningsbetingelser og Prisliste. Flex Funding har således ingen selvstændig rolle i tilknytning til det indbyrdes retsforhold mellem Låntager og Långiver.

Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v. udgør ingen trepartsaftale mellem Flex Funding (herunder dens partnere), Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.

Låntager giver samtidigt Flex Funding tilladelse til at markedsføre lånet.

 

Information via låneplatformen

Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængelig på Flex Fundings låneplatform og/eller ved mail. Flex Funding anbefaler derfor, at Låntager og Långiver jævnligt logger på platformen for at indhente oplysninger om eventuel ny information.

 

Flex Fundings anbefalede rente

Når Flex Funding har kreditgodkendt en låneansøgning vil Låntager blive informeret om den anbefalede risikoklassifikation og rentesatsen, som Låntagers låneanmodning bliver lagt på markedspladsen med. Flex Funding vil samtidigt anmode Låntager om skriftligt at acceptere den anbefalede rente, aftalte periode på markedspladsen m.v. inden låneanmodningen bliver lagt på markedspladsen med den af Flex Fundings anbefalede risikoklassifikation og rente.

Låntager forpligter sig til en hver tid til at acceptere lånet, hvis låneanmodningen finansieres 100% inden for den aftalte periode. Dette indebærer, at Låntager er forpligtet til at betale etableringsgebyr til Flex Funding for låneanmodningen når det er fuldt finansieret.

Når et lån er fuldt finansieret udarbejder Flex Funding på vegne af Långiverne en Låneaftale, sikkerhedsdokumenter m.v. Lånedokumenter og sikkerhedsdokumenter underskrives af Låntager og pantsætter/kautionist.

Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet og eventuelle sikkerheder og sikringsakter er etableret overføres Långivernes opfyldte bud fra Långivernes konti i Flex Funding til Låntagers konto i Flex Funding.

 

Fuldmagt til Flex Funding

Långiver giver fuldmagt til, at Flex Funding kan repræsentere og udøve alle rettigheder, der tilkommer Långiver i henhold til låneaftale, pantsætningsaftaler m.v., herunder udbetaling af lån, opkrævning af ydelser, foretage ændring i låneaftaler og inddrivelse af tilgodehavende ved ekstern bistand. Fuldmagten omfatter tillige salg af misligholdte lån til tredjemand. Disse forhold er reguleret i låneaftalen og de til enhver tid gældende vilkår, der knytter sig til låneaftalen.

 

Kreditorskifte på lån – Långiver kan sælge sin låneandel

De oprindelige Långivere er anført i Låneaftalen. Låntager er bekendt med og accepterer, at enhver Långiver er berettiget til at lade sine låneandel indfri af en ny långiver. Indfrielse og efterfølgende oprettelse af ny lånegiver gennemføres uden Låntagers skriftlige samtykke.

 

Afvikling af lån

Lånet afvikles i overensstemmelse med tilhørende betalingsplan. Flex Funding formidler to typer lån, henholdsvis annuitetslån og stående lån. Annuitetslån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående af renter og afdrag. Stående lån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående udelukkende af renter. Lånets sidste ydelse indeholder i tillæg et afdrag, som svarer til lånets hovedstol.

Låntager er forpligtet til at betale alle lånets ydelser (renter, afdrag, gebyrer m.v.) til Låntagers konto i Flex Funding. Låntager er derfor forpligtet til at sikre, at der er dækning på Låntagers konto til at opfylde betalingsforpligtelsen på forfaldsdagen.

Såfremt et lån består af forskellige Låneandele, det vil sige med flere kreditorer, betaler Låntager ydelsen for det samlede lån til Låntagers konto i Flex Funding, som derefter fordeler ydelsen mellem Långiverne i forhold til deres låneandele.

Flex Funding fordeler ydelsen mellem de forskellige låneandele således:

      Først betales evt. restancer inkl. omkostninger og morarenter på lånet

      Dernæst betales forfaldne ydelser (renter og afdrag)

      Inden overførsel til Långiver fradrages provision for formidling og administration, jf. Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser, som er gældende for både Låntager og Långiver.

 

Renter

Rentens størrelse er angivet i Lånedokumentet. Renten er fast i hele låneperioden og kan således ikke ændres af Flex Funding så længe lånet afvikles i overensstemmelse med låneaftalen og de forudsætninger, som låneaftalen er indgået på grundlag af og der i øvrigt ikke foreligger andre misligholdelsesgrunde.

For annuitetslån beregnes og tilskrives renten hver måned opgjort på den sidste dag i måneden. Rente beregnes fra datoen for lånets udbetaling og opgøres som ’restgæld x rente i procent x faktiske antal dage /365(6) dage’.

For stående lån beregnes renten på månedlig basis således ‘hovedstol x rente i procent / 12 og tilskrives hver måned på den første dag i måneden. Rente beregnes fra datoen for lånets udbetaling til første rentebetaling og opgøres som ’hovedstol x rente i procent x faktiske antal dage /365(6) dage’.

Rentetilskrivningen fremgår af betalingsplanen, som er en del af Låneaftalen.

 

Vilkår ved hel eller delvis indfrielse før aftalt udløbsdato

Meddelelse om førtidig indfrielse skal ske skriftligt og det skal fremgå af meddelelsen, at lånet indfries i dets helhed. Låntager kan indfri lånet helt med 30 dages varsel til udløbet af et kalenderkvartal, herefter benævnt indfrielsesdagen. Låntager kan ikke indfri lånet delvist, herunder betale ekstraordinære afdrag.

Ved førtidig indfrielse af Låneaftalen beregnes et gebyr til Flex Funding. Beløbet dækker Flex Fundings ekstraordinære omkostninger i forbindelse med førtidsindfrielsen af lånet. Gebyret fremgår af Flex Fundings prisliste.

 

Låntagers forpligtelser i lånets løbetid

Låntager forpligter sig i lånets løbetid til at:

      På anmodning at indlevere senest godkendte årsrapport til Flex Funding.

      På opfordring af Flex Funding indlevere selvangivelse, årsopgørelse, kvartalsrapport eller andre økonomiske oplysninger.

      Straks at underrette Flex Funding om misligholdelse eller væsentlige begivenheder. Låntager giver løbende sådanne oplysninger, som Flex Funding med rimelighed anmoder om.

      Indhente Flex Fundings samtykke ved

      Udlodninger (dividende, tilbagekøb af aktier, anparter o.l., kapitalnedsættelser m.v.) til ejerne (aktionærer, anpartshaverne m.v.) af mere end 50% af årets resultat.

      Optagelse af ny rentebærende gæld, herunder indgåelse af leasing eller sale and lease back arrangementer med forpligtelser for Låntager på mere end 50% af dette låns til enhver tid værende restgæld. Undtaget herfor er optagelse af nye lån gennem Flex Fundings platform.

      Sikkerhedsstillelser vedrørende Låntagers aktiver, bortset fra 1) modregning som led i Låntagers almindelige drift; 2) lovbestemt sikkerhedsstillelse; 3) ejendomsforbehold og tilbageholdsret som led i Låntagers almindelige drift; 4) realkreditbelåning af faste ejendomme og 5) sikkerhedsstillelse, der i alt vedrører mindre end 25% af Låntagers samlede aktiver.

      Enhver disposition, der ikke er på sædvanlige forretningsmæssige vilkår, og som har en værdi på mere end 50.000 kr.

      Akkvisitioner eller investeringer med en værdi mere end 200% af Låntagers senest bogførte egenkapital.

      Væsentlige ændringer i Låntagers virksomheds natur.

      Hel eller delvis tilsidesættelse af disse forpligtelser er misligholdelsesgrund og kan begrunde opsigelse af Låneaftalen. Der kan derudover i låneaftalens individuelle vilkår være pålagt Låntager særlige forpligtelser.

 

Misligholdelse og andre forfaldsgrunde

Lånet er uopsigeligt fra Långiver side. Flex Funding kan ikke på vegne af Långiver opsige lånet, så længe lånet afvikles i overensstemmelse med låneaftalen og de forudsætninger, som låneaftalen er indgået på grundlag af og der i øvrigt ikke foreligger andre misligholdelsesgrunde.

Flex Funding kan dog på vegne af Långiver opsige lånet uden varsel og kræve restgæld inkl. renter, gebyrer og andre omkostninger indbetalt straks, hvis Låntager:

      ikke betaler afdrag, renter omkostninger rettidigt som fastlagt i Låneaftalen

      ikke som aftalt i Låneaftalen og/eller efter anmodning fra Flex Funding indleverer selvangivelse, årsopgørelse, årsrapport, eller andre økonomiske oplysninger m.v.

      udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant

      træder i solvent likvidation, standser sine betalinger, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/akkord eller indleder forhandlinger on udenretlig akkord

      ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver

      tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet

      afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for lånet

      udlodder udbytte, der overstiger det pågældende års overskud

      i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i låneaftalen eller vilkår, som er gældende for låneaftalen.

 

Derudover er Flex Funding på vegne af Långiver(ne) berettiget til at opsige lånet uden varsel, hvis Låntager har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger til brug for låneansøgning (herunder om låneformål) og disse oplysninger har haft betydning for:

      om låntager kan oprettes som kunde i Flex Funding eller låneansøgningen kan lægges på markedspladsen

      om Flex Fundings risikoklassifikation af lånet er korrekt

 

Långivernes vurdering af lånet.

Hvis lånet er sikret ved pant og/eller kaution, kan Flex Funding på vegne af Långiver(ne) samtidigt opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis pantgiver:

      sælger det pantsatte uden samtykke fra Flex Funding eller udskifter materiel – ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten

      efter Flex Fundings skøn undlader at vedligeholde pantet, så ejendommens løsøre som besætning, mælkekvote, inventar og maskinpark helt eller delvis fjernes uden at blive erstattet af tilsvarende løsøreværdier, der ikke er behæftede

      undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer.

 

Morarente

Der beregnes morarente efter reglerne i Renteloven. Morarenten efter forfaldsdagen fastsættes til Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8,00 pct.

 

Inddrivelsesprocedure

Flex Funding inddriver på vegne af Långiverne restgæld og renter på lån. Flex Funding kan på vegne af Långiver beslutte kun at inddrive restancer eller kan vælge at opsige lånet til fuld indfrielse, jf. nedenfor. Inddrivelsesprocedure er beskrevet på Flex Fundings digitale platform.

Tvangsfuldbyrdelse:

Låneaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Dokumenter:

Låneaftaler og pantsætningsaftaler underskrives som papirdokumenter og lagres elektronisk på Flex Fundings digitale platform. Alle øvrige aftaler, der knytter sig til lånet og kundeforholdet fremgår af det elektroniske spor, der registreres i systemet. Flex Funding kan under en eventuel tvist anvende det elektroniske spor som et systembevis. Låntager har adgang til alle dokumenter via Menuen.

Betaling for serviceydelser:

Ud over etableringsgebyr i forbindelse med Låneaftalens etablering beregner Flex Funding gebyr for almindelige serviceydelser i tilknytning til udbetaling af lån, administration af lån, inddrivelse af lån m.v. Ved henvendelse fra offentlige myndigheder eller andre, hvor Flex Funding er forpligtet til at give oplysninger anvendes fast timesats.

Prisen på almindelige serviceydelser fremgår af Flex Fundings Prisliste. Flex Funding kan med en måneds varsel ændre priserne på serviceydelser.

Ansvarsfraskrivelse:

Flex Funding er udelukkende formidler mellem Låntager og Långiver. Flex Funding kan således ikke blive erstatningsansvarlig over for Låntager eller Långiver i forbindelse med etablering eller administration af lån ved Låntagers eller Långivers svigagtige forhold eller oplysninger. Flex Funding kan således kun ifalde ansvar over for forhold, der er en direkte følge af Flex Fundings culpøse fejl og forsømmelser.

Force majeure:

Flex Funding ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres følgende begivenheder:

indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgelige uroligheder

svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus- eller hacking

strejke, lockout eller blokade uanset om konflikten er rettet mod Flex Funding og uanset konfliktens årsag

andre forhold eller omstændigheder uden for Flex Fundings kontrol.

Ansvarsfriheden for ovenstående gælder uanset, om Flex Funding selv eller en ekstern leverandør står for driften af it-systemerne.

Særlige forhold vedrørende Låneaftaler med Kaution:

Hvis lånet er sikret ved kaution, kan Flex Funding på vegne af Långiverne opsige lånet uden varsel og forlange hele lånet indfriet straks, hvis en kautionist kommer ud for én eller flere af de begivenheder

hvis der indledes retsforfølgning mod kautionisten i form af udlæg eller arrest

hvis kautionisten standser sine betalinger, indleder rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering eller undergives anden form for insolvensbehandling

hvis kautionisten afgår ved døden.

Forinden er Låntager dog opfordret til med et varsel på 14 dage at stille anden tilfredsstillende sikkerhed.

Tvangsfuldbyrdelse:

Låneaftalen kan sammen med kautionserklæring tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Omstødelige indbetalinger:

Hvis lånet indfries helt eller delvis som følge af indbetalinger fra Låntager og disse betalinger senere omstødes, opretholdes kautionistens hæftelse uændret, uanset om kautionisten har modtaget underretning om indfrielse fra Flex Funding.

Særlige forhold vedrørende Låneaftaler sikret ved pant

Hvis værdien af det pantsatte forringes væsentligt, kan Flex Funding på vegne af Långiverne forlange, at der forinden et fastsat varsel enten sker nedbringelse af gælden eller at der stilles yderligere tilfredsstillende sikkerhed.

Flex Funding kan på vegne af Långiver udøve alle pantsætters rettigheder over pantsatte fordringer, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb, iværksætte opsigelse og inddrivelse.

Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der genkøbes andre er Flex Funding på vegne af Långiver bemyndiget til overfor VP Securities A/S at registrere panteret over disse.

Hvis Låneaftalen indfries helt eller delvis ved debitors indbetaling, og betalingerne senere omstødes, er pantsætter forpligtet til at genetablere panteretten, uanset om Flex Funding på vegne af Långiver har frigivet pantet.

Tvangsrealisation af pantsatte effekter sker ved tvangsauktion. Pantsatte effekter, fx fondsaktiver, der er registreret i VP Securities A/S, og værdipapirer som har kurs på Fondsbørsen i København eller på udenlandske børser, kan sælges på markedet. Inden salg sendes anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde sin forpligtelse. Det gælder dog ikke hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab.

Afholdte udgifter til varetagelse af Långivers interesser som panthaver, herunder udgifter til betaling af forsikringspræmier, udgifter til juridisk bistand m.v. er omfattet af pantet.

 

Værneting, lovvalg og tvister

Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding, [email protected], ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.

Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved værneting i København.

Disse Almindelige vilkår og betingelser for lån formidlet gennem Flex Funding er gældende for lån formidlet fra den 15. juni 2019.

Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem indholdet i disse Almindelige vilkår og betingelser for lån formidlet gennem Flex Funding og Låntagers indgåede Låneaftale, aftale om sikkerhedsstillelse m.v. er det Låneaftalen, aftale om sikkerhedsstillelse m.v. som er gældende. 

Almindelige Betingelser for Lån kan ændres til ugunst for Låntager med en måneds varsel.

Vores kunder modtager underretning om de ændrede vilkår ved logon på vores platform og/eller ved e-mail, i nyhedsbreve m.v.

 

Lovgivning, lovvalg og tvister

Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding på [email protected] ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.

Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved værneting i København.

 

 

 

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.