Vilkår og betingelser for formidling og administration

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS
FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

8. marts 2018


Indledning

Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration af lån.

Når du registrerer dig som kunde på Flex Fundings markedsplads for lån forpligter du dig til at respektere og overholde disse vilkår.

Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår og Betingelser.
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt og udskriv/gem en kopi.  Vilkårene vil, sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold, kunne læses og printes fra https://flexfunding.com/da/vilkaer/.

Aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget mellem Långiver og Låntager og Flex Funding som formidler består af følgende dokumenter:

 • Låneaftale
 • Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån
 • Evt. sikkerhedsdokumenter
 • Vilkår og Betingelser for Flex Fundings Formidling og Administration af Lån (dette dokument)
 • Flex Fundings Forretningsbetingelser med tilhørende prisliste

Bemærk!
Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser giver du samtidig fuldmagt til Flex Funding til at kunne ændre visse af de vigtigste betingelser i Låneaftalen i vores egenskab af administrator af dine lån, uden at der kræves en accept fra dig om sådanne ændringer, ligesom du giver fuldmagt til Flex Funding til inddrivelse af kravet. Se om omfanget af fuldmagten nedenfor.

Kundekonti i Flex Funding

For at Flex Funding kan facilitere, oprette og administrere lån, herunder administrere bud- og långivning og låneandele, får alle kunder oprettet en konto i Flex Funding. Kontiene anvendes til betalinger for  låneandele, afregning af lån, indbetalinger af låneydelser m.v. Beløb registreret på kundekonti er opsamlet og bogført på Flex Fundings pengeinstitutkonti, og disse beløb er i henhold til lov om  betalingstjenester og elektroniske penge, § 22 registreret  kreditorbeskyttet jf. afsnittet om ”Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret”.

Du har ikke mulighed for at pantsætte eller give transport til tredjemand på indeståender på dine konti i Flex Funding.

Du modtager ikke renter på indeståender på konti i Flex Funding.

Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret

1. Sikring af dit indestående, såfremt Flex Funding går konkurs
Dit indestående er dækket 100%, såfremt Flex Funding går konkurs. Flex Funding er ikke et pengeinstitut, men tilbyder ydelser vedrørende betalingstjenester og elektronisk penge, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Finanstilsynet stiller krav om, at der oprettes særlige Sikringskonti i et pengeinstitut der omfatter ”Pengeoverførsler”, når der samtidig drives anden erhvervsmæssig virksomhed (’Ring Fencing’). Flex Funding driver også virksomhed med facilitering af lån.

Formålet med etablering af sikringskonti i et pengeinstitut er at sikre kundernes midler mod kreditorforfølgning, såfremt Flex Funding går konkurs, jf. lovens § 22 jf. bekendtgørelsernes §5.

2. Sikring af dit indestående, såfremt Flex Fundings pengeinstitut går konkurs
Garantiformuen (Indskydergarantifonden) dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.

Indeståender på dine konti i Flex Funding er dækket på samme måde som andre indeståender i pengeinstitutterne, og det betyder, at der ydes dækning med op til EUR 100.000 pr. indskyder, hvis Flex Fundings pengeinstitut går konkurs. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. kunde.

Mere information:
Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller kontakt Flex Funding.

Flex Fundings rolle og ansvar

Det er Flex Fundings rolle at facilitere lån, herunder at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.m. Flex Funding er således udelukkende facilitator og administrator og er ikke part i Låneaftaler.

Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt Låntager, som er baseret på interne kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette.

Flex Fundings vigtigste rolle er at være facilitator på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på

 • at matche potentielle Låntagere og Långivere
 • at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler
 • at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser
 • at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse.

Flex Funding giver hver Låntager, der har en kredithistorik på minimum to år, en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på en kombination af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en låntager, men kontrollerer i det omfang det er muligt de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision mv. Såfremt Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, vil låntager blive anmodet om at kommentere og rette de konkrete oplysninger.

Hvis Låntagers kredithistorik er under 2 år vil der ikke blive angivet nogen risikoklassifikation. I stedet vil der i feltet for risikoklassifikation fremgå teksten: ”Ny – nyetableret”. Derudover vil der blive angivet følgende ved oplysningerne om Låntagers Risikoklassifikation: ”Virksomheden har ingen risikoklassifikation. Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje”.

Uanset at Flex Funding tilføjer værdi til kreditanalysen som en del af vores service, har Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun til hensigt at være af informativ karakter. Långiver skal således danne sig sin egen mening om kreditværdigheden af Låntager, herunder foretage egen undersøgelse, analyse og vurdering af respektive Låntagere for hvert enkelt lån samt eventuelt søge uafhængig rådgivning.

Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ingen pligt til, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Dette gælder også for tidsrummet fra låneanmodningens udfærdigelse- og effektuering samt gennem hele afviklingsperioden.

Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, at en Låntager opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Det skal præciseres, at direkte långivning til virksomheder kan medføre både gevinst og tab.

Effektuering af lån

Når et lån er fuldt finansieret på auktionen, skal vilkårene for lånet accepteres af Låntager. Låntager forpligter sig til en hver tid til at acceptere lånet, hvis låneanmodningen finansieres 100% inden for den aftalte periode.

Hvis lånet ikke finansieres fuldt ud inden for den aftalte periode bortfalder låneanmodningen og auktionen annulleres. Alle bud tilbageføres automatisk til Långivernes konti.

Når et lån er gennemført udarbejder Flex Funding på vegne af Långiver en Låneaftale, sikkerhedsdokumenter m.v. Lånedokumenter og sikkerhedsdokumenter underskrives af Låntager og pantsætter/kautionist.

Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet og eventuelle sikkerheder og sikringsakter er etableret overføres Långivernes opfyldte bud fra Långivernes konti i Flex Funding til Låntagers konto.

Renter og afdrag

Flex Funding formidler to typer lån, henholdsvis annuitetslån og stående lån. Annuitetslån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående af renter og afdrag. Stående lån er lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned bestående udelukkende af renter. Lånets sidste ydelse indeholder i tillæg et afdrag, som svarer til lånets hovedstol.

Låneaftalen angiver lånets hovedstol og rentesats. Hvert lån tilbagebetales over den periode, der er angivet i betalingsplanen i den konkrete låneaftale. I betalingsplanen er de fremtidige månedlige ydelser med afdrag, renter og restgæld specificeret.

Långiver har adgang til Låneaftalen og betalingsplanen på platformen under menuen ’Min konto’.

Flex Funding har specificeret de fremtidige månedlige ydelser med afdrag, renter og restgæld for hvert lån og udarbejder løbende en samlet status for hvert lån med disse opgørelser. Disse opgørelser kan ses i Menuen ”Min konto”.

Ydelser modtaget fra Låntager registreres på Långivers konto efter fradrag af provision til Flex Funding, men uden fradrag af skatter o.l. Det er Långivers ansvar at tage højde for enhver kapitalindkomstskat og andre personlige skatter, der skal betales til de relevante myndigheder.

Flex Funding udarbejder årligt en skatteopgørelse over tilskrevne og betalte renter på udestående lån, som kan anvendes til indberetning til SKAT.

Låntager er forpligtet til at betale rente fra datoen for lånets udbetaling. Fra samme tidspunkt oppebærer Långiver rente af det udlånte beløb.

Långiver modtager ikke rente af beløb, som indestår på konti i Flex Funding.

Restancer / Inddrivelsesprocedure

Flex Funding inddriver på vegne af Långivere restgæld og renter på lån.

Flex Funding kan på vegne af Långiver beslutte kun at inddrive restancer eller kan vælge at opsige lånet til fuld indfrielse, jf. nedenfor.

I tilfældet af, at en Lånetager ikke betaler til tiden, træder Flex Fundings inddrivelsesprocedure i kraft. Inddrivelsesproceduren er som følger:

 • Rykker
  Dagen efter betalingsforfald sendes en rykker og Låntager opkræves gebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste.
 • Opsigelse
  Såfremt Låntager ikke har foretaget indbetaling senest 7 bankdage efter at være blevet rykket, vil Flex Funding orientere Låntager om, at lånet er opsagt og at fordringen overdrages til et inkassoselskab eller advokat. Låntager opkræves gebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste for denne orientering. Når en forfalden betaling henvises til inkasso, påhviler det Låntager at afholde alle omkostninger i forbindelse med inkassoselskabets eller advokatens inddrivelse af gælden.
Misligholdte lån, opsigelse og inddrivelse

Hvis Låntager fortsat er i restance med ydelser, og der ikke er grundlag for at yde henstand eller ændre vilkårene for lånet, kan Flex Funding på Långivers vegne opsige lånet og iværksætte inddrivelsesprocedure ved anvendelse af ekstern bistand.

Provenu fra inddrevne lån anvendes i følgende rækkefølge:

 • Inddrivelsesomkostninger til ekstern bistand
 • Inddrivelsesomkostninger til Flex Funding
 • Restbeløb fordeles forholdsmæssigt mellem Långivere, som er angivet i Låneaftale, samt som provision til Flex Funding

Samtlige gebyrer, inddrivelsesomkostninger, morarenter m.v., som måtte blive opkrævet hos Låntager, tilfalder Flex Funding.

Uigenkaldelig Fuldmagt til Flex Funding

Ved din registrering på Flex Fundings markedsplads giver du samtidig uigenkaldelig fuldmagt til at Flex Funding på dine vegne kan udøve en række beføjelser som angivet nedenfor.

Såfremt det efter Flex Fundings professionelle skøn er til fordel for Långiverne, kan Flex Funding på dine og øvrige Långiveres vegne således indgå aftale med Låntager om henstand, såfremt lånets løbetid ikke forlænges.

Ligeledes kan Flex Funding på dine vegne indgå aftale om ændring af låneaftalen, herunder forlængelse af lånets løbetid, dog inden for følgende begrænsninger:

 1. løbetiden kan forlænges med et år mod en tilsvarende stigning i din rente med 2 procentpoint
 2. løbetiden kan forlænges med to år, med en tilsvarende stigning i din rente med 4 procentpoint eller
 3. løbetiden kan forlænges med tre år eller mere med en tilsvarende stigning i din rente med 6 procentpoint

Hvis Flex Funding vurderer, at det er til gavn for Långiverne at indgå aftale med Låntager om at omlægge lånet jf. ovenfor, vil vi underrette dig om vores hensigt med en uges varsel, inden en sådan ændring gennemføres.

Ved accept af disse Vilkår og Betingelser for Flex Fundings Formidling og Administration af Lån, accepterer du således, at Flex Funding på dine vegne kan forhandle med Låntager og indgå aftale om eventuelle ændringer af Låneaftalen.

Du giver således Flex Funding fuldmagt til at være din repræsentant med beføjelse til at gennemføre sådanne ændringer med henblik på at varetage dine interesser uden særskilt aftale med dig. Du vil derefter være bundet af disse ændringer. Du accepterer og anerkender, at Flex Funding på ingen måde påtager sig forpligtelser eller rettigheder i henhold til Låneaftalen som følge af en sådan ændring, og du accepterer, at du fortsat vil være eneansvarlig for og have ansvaret for rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen, inklusive aftalte ændringer.
Fuldmagten er gældende, indtil lånet er indfriet.

Køb og salg af låneandele

Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge af låneandele. I praksis er der tale om, at en låneandel indfries, og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver.

Hvis du ønsker at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings platform. Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele:

 1. hvor der kun er én ydelse tilbage
 2. hvor lånet er blevet ændret med mere end én risikoklasse eller har ingen risikoklasse
 3. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse)
 4. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser)
 5. hvis den påtænkte transaktion er en del af en påtænkt securisitation af lånet (bortset fra en påtænkt securisation, som er blevet godkendt af Flex Funding).

Du kan heller ikke sælge låneandele, hvis Flex Funding med rimelig grund vurderer, at der bør indføres en pause i salg af låneandele i en virksomhed. Dette kan eksempelvis indtræffe, hvis der fremkommer oplysninger om Långiver, som vil have betydning for dispositioner i låneandele i pågældende virksomhed og som samtidigt vurderes ikke at være kommet til alle sælgere eller køberes kendskab.

Begrænsningen i punkt a, finder ikke anvendelse, hvis lånet er afdragsfrit.

Du kan tillægge eller fradrage op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter dig at sælge, med forbehold af begrænsningerne i punkt a.

Salgsprisen for lånedele vil være den udestående restgæld plus en præmie eller fratrukket et fradrag samt påløbne renter fra seneste ultimo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag.

Du kan vælge de låneandele du ønsker at sælge under menuen ”Min konto”, og disse låneandele vil blive sat til salg på markedspladsen. Du vil fortsætte med at være Långiver for disse lån indtil de bliver solgt. Du har også mulighed for at annullere din salgsordre.

Tilbyder en ny långiver, at indfri din låneandel til den pris du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Du kan dermed ikke afholde auktion over dine låneandelene.

Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din konto i Flex Funding fra den nye långivers konto i Flex Funding efter fradrag af Flex Fundings kurtage. Kurtagen beregnes som en procentsats af det samlede salgsprovenu for låneandele. Flex Fundings aktuelle kurtage fremgår af prislisten.

Flex Fundings provision

Flex Funding opkræver en provision for formidling og administration (”formidlingsprovision”) af den udestående restgæld på låneandelen. Provisionssatsen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Beløbet beregnes som et fradrag i renten. Den månedlige sats vil være X/12 % af den udestående restgæld i en given måned. Formidlingsprovisionen bliver beregnet individuelt på alle dine låneandele og bliver trukket på din konto i Flex Funding samtidigt med, at du modtager den månedlige ydelse fra Låntager.

Hvis en Låntager mangler at betale en ydelse, vil formidlingsprovisionen vedrørende denne ydelse først blive fradraget, når du modtager ydelsen på din låneandel.

Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel opkræve Flex Funding en kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

Ansvarsfraskrivelse

Flex Funding er udelukkende en formidler mellem Låntager og Långiver. Flex Funding kan således ikke blive holdt erstatningsansvarlig over for Låntager eller Långiver i forbindelse med etablering eller administration af lån ved Låntagers eller Långivers svigagtige forhold eller oplysninger. Flex Funding kan således kun ifalde ansvar over for forhold, der direkte skyldes Flex Fundings culpøse fejl og  forsømmelser.

Force majeure
Flex Funding ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres følgende begivenheder:

 • Indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgelige uroligheder
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus- eller hacking
 • Strejke, lockout eller blokade uanset om konflikten er rettet mod Flex Funding og uanset konfliktens årsag
 • Andre forhold eller omstændigheder uden for Flex Fundings kontrol

Ansvarsfriheden for ovenstående gælder, uanset om Flex Funding selv eller en ekstern leverandør står for driften af it-systemerne.

Lovgivning, lovvalg og tvister

Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding på [email protected] ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.

Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved værneting i København.

Disse vilkår er gældende fra den 8. marts 2018.

Disse vilkår kan ændres med én måneds varsel.

Vores kunder modtager underretning om de ændrede vilkår ved logon på vores platform og/eller ved e-mail, i nyhedsbreve m.v.

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.